Preventivní prohlídky

Právní úprava pracovně lékařské péče – pro zaměstnavatele

Povinnost zaměstnavatele zajistit pro své zaměstnance pracovně lékařskou péči, včetně ochrany zdraví zaměstnanců před nemocemi z povolání a jinými poškozeními zdraví z práce a prevence úrazů, vyplývá z ustanovení § 40 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění.

Každý zaměstnavatel který zaměstnává zaměstnance, bez ohledu na jejich počet a bez ohledu na míru výskytu rizikových faktorů, je povinen pro zaměstnance pracovně lékařskou péči zajistit.

S účinností od 1.ledna 2001 vstoupila v platnost novela zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále jen „zákoník práce“), provedená zákonem č.155/2000 Sb., a zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, na základě kterých se úloha zařízení poskytující zaměstnavateli pracovně lékařskou péči ještě více zdůraznila, nejen s ohledem na školení vybraných zaměstnanců a preventivní lékařské prohlídky, ale i v rámci plnění úkolů zaměstnavatele v oblasti prevence rizik (§132a zákoníku práce), kdy bude tato osoba při vyhledávání rizik, zjišťování jejich příčin a zdrojů, hodnocení a při přijímání opatření k jejich odstranění musí spolupracovat se zařízením, které jí poskytuje pracovně lékařskou péči.

Zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, je řešena tzv. kategorizace prací, na základě které musí zaměstnavatel ve stanoveném časovém intervalu provést rozdělení prací do čtyř kategorií podle míry výskytu rizikových faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců, a to za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem (vyhláška Ministerstva zdravotnictví č.432/2003 Sb.).

Ustanovení §§ 92 a 93 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, upravují výši pokuty v případě nesplnění nebo porušení povinností zaměstnavatele stanovených zvláštními právními předpisy, k ochraně zdraví při práci a k zajištění a výkonu pracovně lékařské péče. Tuto pokutu ukládá orgán veřejného zdraví, kterým je například krajský nebo okresní hygienik, a to až do výše 2 000 000 Kč.

Jestliže došlo kvůli tomuto porušení ze strany zaměstnavatele k poškození zdraví zaměstnanců, může být pokuta uložena až do výše 3 000 000 Kč.


Preventivní prohlídky: pro zaměstnavatele

Pracovně lékařská péče ve vztahu k zákoníku práce

Na základě novely zákoníku práce provedené zákonem č.155/2000 Sb., která nabyla účinnosti dnem 1.ledna 2001, je zaměstnavatel podle

ustanovení § 133 odst. 1 písm. a) zákoníku práce povinen nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práce, jejichž výkon by neodpovídal jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti,

a podle ustanovení § 133 odst. 1 písm. d) zákoníku práce je povinen sdělit zaměstnancům, které zdravotnické zařízení mu poskytuje pracovně lékařskou péči a jakým druhům očkování a jakým lékařským prohlídkám jsou povinni se podrobit.

O výběru a zajišťování pracovně lékařské péče je zaměstnavatel podle § 136a odst. 2 zákoníku práce povinen informovat příslušný odborový orgán, respektive zástupce pro oblast BOZP.

K pracovně lékařské péči jsou také vázány některé důležité povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP.

Jde zejména o:

  • Ustanovení § 132a odst. 6 zákoníku práce, které požaduje, aby zaměstnavatel v rámci přijímání opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí zajistil ve spolupráci se zařízením poskytujícím pracovně lékařskou péči vyškolení potřebného počtu zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání zejména lékařské pomoci, hasičů a policie a organizují evakuaci zaměstnanců,
  • Ustanovení § 134 písm. f) zákoníku práce, které stanovící povinnost zaměstnavatele zajistit, aby pracoviště byla vybavena prostředky pro poskytnutí první pomoci v rozsahu dohodnutém s příslušným zařízením poskytujícím pracovně lékařskou péči a vybavena prostředky pro přivolání zdravotnické záchranné služby.

Úhrada pracovně lékařské péče

Náklady spojené s oblastí bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jejím zajišťováním hradí zaměstnavatel ve smyslu § 132 odst. 5 zákoníku práce a § 42 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak.

Tyto náklady jsou výdajem zaměstnavatele na udržení a dosažení příjmu v souladu s § 24 odst. 2 písm. j) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.


Preventivní prohlídky: Pro zaměstnance

Pracovně lékařská péče ve vztahu k zákoníku práce

Zaměstnanci jsou povinni podle § 135 odst. 4 písm. b) zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, v platném znění, podrobit se lékařským prohlídkám, očkování, vyšetření a diagnostickým zkouškám stanoveným zvláštními právními předpisy.

Neztrácejí tím však právo svobodné volby lékaře při zdravotních obtížích, avšak podle ustanovení § 9 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění, možnost volby se netýká ZPP.

Zaměstnanci se musí podrobit prohlídce v plném stanoveném rozsahu a ve stanovené lhůtě.

Nejvíce se ptáte na:

Co je smyslem preventivních prohlídek?

Provádění preventivních prohlídek může vést k včasnému odhalení rizika vzniku onemocnění a nebo včasné diagnostice onemocnění již vzniklých. Tak lze velmi účinně předcházet rozvoji závažných chorob a zdraví zaměstnance dlouhodobě udržet. Úkolem pracovně lékařských prohlídek není nahradit péči Vašeho registrujícího lékaře, ale naplnění zákonné povinnosti, vyhotovení protokolu o práceschopnosti a zjištění rizikových faktorů ve Vaší náplni práce.

Jak často budu zván na periodické prohlídky?

Povinnost absolvování prohlídek je dána věkem a náročností profese konkrétního zaměstnance. Je stanovena lhůta jedenkrát za dva roky; pro zaměstnance nad 50let věku a ostatní specifické skupiny zaměstnanců (např. řidiči z povolání… ), je povinná účast na periodické prohlídce jedenkrát ročně.

Jak se dozvím výsledek prohlídky?

Pro zaměstnavatele lékař potvrzuje formulář o zdravotní způsobilosti k práci s výstupem = schopen (případně schopen s omezením). Dále lékař sděluje klientovi přímo výsledek vyšetření po vyhodnocení. Klient sdělí lékaři komunikační cestu, jakým způsobem si přeje být o výsledku informován – tj. osobní e-mail, telefon, či formou osobní návštěvy apod.

Mohu odmítnou periodickou prohlídku?

Nikoliv, ta je z hlediska pracovně lékařské péče povinnou součástí pracovního poměru. Dle zákona nesmí zaměstnanec bez platné preventivní prohlídky vykonávat svěřenou práci, a proto je třeba maximálně respektovat termíny navržených prohlídek. Zaměstnanec je povinen absolvovat prohlídky, které jsou pro něj podle právních předpisů povinné (vstupní, periodické či řadové a případné mimořádné), a v jejich rámci se podrobit i potřebným odborným vyšetřením.